Algemene Voorwaarden

Informatie over Algemene Voorwaarden

Delvoije Fotografie | KvK 69660840 | Castricum

Versie januari 2024

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4. Fotograaf: (Karel) Delvoije Fotografie, KvK 69660840, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet geldend 01-10-2022 t/m heden.

Artikel 2 | Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 | Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst, offerte of een samenvatting van een mondelinge bespreking waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.

4. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4 | Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk (bevestiging per email) te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5 | Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de opdrachtgever gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

4. Indien opdrachtgever een fotoshoot in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden die niet toelaten, dient opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie te zorgen, met voldoende (natuurlijk) licht.

5. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.

6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

7. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of

verminderen van storende elementen in de omgeving. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

8. De fotograaf houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

9. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6 | Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf.

3. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.

4. RAW-bestanden (originele onbewerkte beelden) worden alleen in uitzonderlijke gevallen geleverd.

Artikel 7 | Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 | Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

4. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotograaf zal in dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.

Artikel 9 | Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Een opdracht kan tot de week voorafgaand aan de geplande datum geannuleerd worden. Er wordt door de fotograaf dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs.

5. Bij annulering op de afgesproken datum zelf en niet in het geval van ernstige omstandigheden zal de opdrachtgever de annuleringskosten gelijk aan het afgesproken bedrag aangerekend worden.

6. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig een nieuwe datum overeenkomen.

7. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

8. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

9. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotografe.

Artikel 10 | Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

3. Klachten na de termijn van 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 | Auteursrecht en licentie

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken of ter beschikking gestelde materialen berust bij Karel Delvoije |  Fotografie.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, in drukwerk en demonstratie materiaal.

4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.

5. De werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de fotografe openbaar gemaakt worden.

6. De lage resolutie foto’s die fotograaf via de online galerij levert mogen slechts door opdrachtgever op eigen social media kanalen geplaatst worden onder naamsvermelding van fotograaf en mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven. Hoge resolutie foto’s mogen niet zonder toestemming openbaar gemaakt of gepubliceerd worden door opdrachtgever of derden.

7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

9. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

10. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurwet in acht te nemen.

11. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

12. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

13. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 12 | Portretrecht

1. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.

2. Fotograaf is niet gerechtigd beelden aan aan derden te verkopen.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij bezoeken van opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14 | Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15 | Overige bepalingen

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.